Latest Entries »

ชื่อโครงงาน : การปลูกกล้วย
ผู้จัดทำ : น.ส.สุทราวดี หาปู่ทน
ครูผู้สอน : อ.คเชนทร์ กองพิลา
คำถามของโครงงาน : พื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกกล้วยควรมีลักษณะอย่างไร
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคคลที่สนใจที่จะปลูกกล้วยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปลูกกล้วย มากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแก่ผู้ที่สนใจ

โฆษณา